پیامک ها جهت یادآوری سررسید فاکتور، اطلاع از تخفیفات و ... برای شما ارسال می گردد.