میزبانی اشتراکی ایمیل اسمارترمیل در دیتاسنتر آلمان

هارد SSD , Anti-Spam filtering, IP معتبر

Email1 - سرویس ایمیل پایه

300 Mb SSD

10 Email Accounts

Email2 - سرویس ایمیل متوسط

1GB SSD

20 Email accounts

Email3 - سرویس ایمیل حرفه ای

5GB SSD

40 Email accounts

Email4 - سرویس ایمیل شرکتی

10GB SSD

80 Email Accounts