میزبانی اشتراکی ویندوز خارج از کشور

Windows server 2016 - SQL Server 2016 - ASP.Net 4

WinhostingA-200MB

میزبانی وب اشتراکی ویندوز 200 مگابایت - آلمان

Winhosting1-500MB

میزبانی وب اشتراکی ویندوز 500 مگابایت - آلمان

Winhosting1Extra-1GB

میزبانی وب اشتراکی ویندوز 1 گیگابایت - آلمان

Winhosting2-2GB

میزبانی وب اشتراکی ویندوز 2 گیگابایت - آلمان

Winhosting3-5GB

میزبانی وب اشتراکی ویندوز 5 گیگابایت - آلمان

Winhosting4-10GB

میزبانی وب اشتراکی ویندوز 10 گیگابایت - آلمان

Winhosting5-50GB

میزبانی وب اشتراکی ویندوز 50 گیگابایت - آلمان