افزایش برخی قیمت ها پیرو افزایش شدید نرخ ارز

متاسفانه پیرو افزایش شدید نرخ ارز طی ماه های اخیر، علی رقم سیاست های رَهام تک مبنی بر سعی بر پایداری قیمت ها، ناچار به افزایش جزئی برخی قیمت ها شدیم.لیست خدماتی که شامل این افزایش قیمت می باشند، ... بیشتر »

25th Jan 2018